Energetický manažment

Energetický manažment a analýza úspor pre Státní pokladnu CSS ČR

Energetický manažment a analýza úspor pre Státní pokladnu Centrum sdílených služeb ČR.

ZADANIE

Hlavným predmetom činnosti štátneho podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb (SPCSS) je prevádzkovanie národného dátového centra, zabezpečovanie auditu a riadneho chodu aplikácií z oblasti finančného riadenia štátu a poskytovanie ďalších IT služieb pre subjekty verejnej správy. Po dôkladnej analýze sme si stanovili nasledujúce dve zadania:

1, Dokázať, že je možné v existujúcej infraštruktúre SPCSS úspešne nasadiť a prevádzkovať IoT zariadenia zbierajúce dáta o spotrebe energií.

2, Dokázať, že v priestoroch SPCSS existuje potenciál na úsporu energií.

NAŠE RIEŠENIE

SPCSS v súčasnosti prevádzkuje v lokalite Vápenka zabezpečené dátové centrum, ktorého súčasťou je aj kancelárska budova. Kvôli rozdielnosti oboch pracovísk sme pristúpili k vyhodnocovaniu na oboch pracoviskách oddelene.

Dodané riešenie bolo zložené z dvoch častí. Prvou časťou bolo sledovanie kancelárskych priestorov, druhou časťou bola analýza dát z dátového centra. V kancelárskych priestoroch došlo k nainštalovaniu nových IoT zariadení pre zber a následné spracovanie dát. V dátovom centre nebola inštalácia nových zariadení nutná a zamerali sme sa na analýzu poskytnutých dát z už existujúcich zdrojov.

Výsledky

V prvom bode zadania sme preukázali, že IoT zariadenia je možné nasadiť dostatočne rýchlo. Pri druhom bode sme identifikovali až sedem oblastí pre potencionálne úspory predovšetkým v kancelárskych priestoroch. Naše skúsenosti s realizáciou z pilotného projektu energetického manažmentu v apríli 2019 teda jednoznačne ukazujú, že na základe nášho riešenia je možné vybudovať pre SPCSS energetický manažment, ktorý nielen zvýši efektivitu prevádzky, ale ponúka potenciál na značné úspory predovšetkým v spotrebe elektrickej energie. Klientovi sme dokázali preukázať výhodnosť nášho riešenia a navrhnúť konkrétne kroky, ako ušetriť za spotrebované energie, vrátane výpočtu návratnosti investície.

Zároveň sme presvedčení, že skúsenosti získané z nášho riešenia je možné implementovať aj v ďalších spoločnostiach štátnej správy.