Společnost predu s.r.o., IČO 47894687 se sídlem Švabinského 21, Bratislava, zapsaná v obchodním registru vedeném u Okresního soudu Bratislava, oddíl Sro, vložka 100369/B, Vás, jako uživatele našich webových stránek, naše odběratele, dodavatele a osoby podílející se na vývoji a testování našich produktů, informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, které vysvětlují zejména:

 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat
 • za jakým účelem a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
 • komu mohou být Vaše osobní údaje předány
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva

Pověřence na ochranu osobních údajů je možné kdykoli kontaktovat na adrese info@predu.cz nebo na adrese sídla naší společnosti.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

V případě, že navštívíte naše webové stránky, budeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • cookies

V případě, že nás kontaktujete jako uchazeči o práci, budeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • životopis, který může obsahovat další osobní údaje, dle Vašeho svobodného rozhodnutí

V případě, že se budete chtít účastnit některé z akcí konaných v sídle naší společnosti nebo pořádané naší společností, můžete být požádáni o registraci. Při této registraci zpracovávat následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa

V případě, že jste naši zákazníci či dodavatelé, budeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení, datum narození či IČO
 • zastupující společnost (obchodní firmu)
 • adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu
 • pracovní pozici zástupce společnosti
 • číslo bankovního účtu
 • další osobní údaje, které budou nezbytné pro splnění našeho vzájemného závazku

V případě, že se podílíte na vývoji a testování našich produktů, budeme zpracovávat osobní údaje, které jsou pro spolupráci na vývoji a testování nezbytné, v některých případech může jít i o zvláštní kategorie osobních údajů, zejména o zdravotním stavu. Úplný výčet osobních údajů Vám budou vždy sděleny v rámci konkrétního projektu. Minimálně však budeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

Účel zpracování

V případě, že jste návštěvníci našeho webu, zpracováváme Vaše osobní údaje v podobě cookies z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve sledování užívání našich služeb a na jejich zlepšování. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za výše uvedeným účelem. Poskytnutí výše uvedených údajů není naším požadavkem, bez poskytnutí těchto údajů však mohou být omezeny některé funkce našich webových stránek.

V případě, že jste uchazeč o práci, zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá v obsazení volné pracovní pozice. Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali ohledně stavu výběrového řízení. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za výše uvedeným účelem a v případě, že se budete zajímat o konkrétní pracovní pozici, budeme osobní údaje zpracovávat jen pro účely obsazení této pracovní pozice, případně pro pozice obdobné Vámi poptávané pozici. Poskytnutí výše uvedených údajů je naším požadavkem, bez poskytnutí těchto údajů Vás nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Tyto Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv výhradně automatizovaného rozhodování.

V případě, že se budete chtít účastnit některé z akcí konaných v sídle naší společnosti nebo pořádané naší společností, zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu umožnit Vám účast na námi pořádané akci. Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás mohli identifikovat a případně kontaktovat za situace, kdy by došlo ke změně v organizaci akce. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za výše uvedeným účelem. Poskytnutí výše uvedených údajů je naším požadavkem, bez poskytnutí těchto údajů Vás nemůžeme na akci vpustit. Tyto Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv výhradně automatizovaného rozhodování.

V případě, že jste naši odběratelé či dodavatelé, zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu plnění smlouvy či plnění zákonných povinností (zejména daňových a účetních). Účelem zpracování je tak především zajištění bezproblémové realizace našeho obchodního vztahu a další rozvíjení společné obchodní spolupráce. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a pro plnění zákonné povinnosti je naším požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důvodem k neuzavření smlouvy nebo k ukončení další obchodní spolupráce. Vaše osobní údaje taktéž můžeme využít k tomu, abychom Vám zasílali naše obchodní a marketingová sdělení a pozvánky na akce a workshopy, tj. abychom Vám poskytli informace, které by mohly přispět k dalšímu rozvoji naší vzájemné spolupráce. Vaše osobní údaje můžeme dále užívat pro naše vnitřní potřeby týkající se zejména sledování Vaší spokojenosti, optimalizace a zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb, vývoje nových produktů a snižování rizik. Zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše vzájemné obchodní vztahy zásláním žádosti na adresu info@predu.cz resp. na jakoukoliv jinou adresu, ze které jste dotčené informace obdrželi.

V případě, že se podílíte na vývoji a testování našich produktů, zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu, abychom Vás mohli efektivně kontaktovat. Neposkytnutí osobních údajů pro tento náš oprávněný zájem může být důvodem k ukončení vzájemné spolupráce.

Přístup třetích stran k Vašim osobním údajům

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zajišťování některých činností mohou zpracovávat zpracovatelé, případně mohou být poskytovány příjemcům; může jít zejména o následující:

 • subjekty, které nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby
 • subjekty, které nám poskytují účetní služby
 • subjekty, které nám poskytují právní služby
 • subjekty, které podílejí na vývoji a testování našich produktů
 • zpracovatelé, kteří nám poskytují ostatní služby – konzultace, audity a podobně

Doba zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a uchovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, po dobu trvání našeho oprávněného zájmu nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních a jiných povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty atd.

Práva plynoucí ze zpracování Vašich osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo na lidský zásah, právo na vyjádřit svůj názor a právo napadnou rozhodnutí
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva můžete uplatnit pomocí e-mailu info@predu.cz nebo na adrese sídla naší společnosti.