Energetický manažment


Energetický manažment

komplexné energetické riešenia s návratnosťou v krátkom čase

Prenosové siete

analýza, projekt a implementácia vlastných IoT prenosových sietí

Riešenia na mieru

tvorba riešení šitých na mieru pre zákazníkov v rôznych oblastiach

Prepojenie systémov

integrácia na existujúce systémy, zber a analýza dát, riadenie vlastnou platformou


 

V dnešnom technologickom svete umožňuje internet vecí (IoT) zbierať informácie z rôznych zariadení a nám ponúka možnosť robiť informovanejšie rozhodnutia. Smart metering alebo inteligentné meracie systémy dokážu zbierať, spracovať a prenášať údaje o spotrebe rôznych veličín, ako napríklad elektriny, tepla, vody, plynu, svetla, stlačeného vzduchu,výkonu strojov a pod. Najdôležitejším prínosom takého merania sú úspory nákladov a energií.

Energetický manažment v praxi

Meranie a monitoring

Monitoring výrobných procesov, vzdialené odpočty všetkých  energií a veličín (elektrina, voda, plyn, teplota, vlhkosť, pohyb, intenzita osvetlenia, UV žiarenie, tlak a pod.), alerting system, telematika, predikcia vývoja a návrh proaktívnych opatrení.

Bezpečnosť

Zabezpečenie objektov, sledovanie umeleckých diel, domáce väzenie (náramky), sledovanie detí, domácností, domácich zvierat.

Životné prostredie

Monitorovanie znečistenia ovzdušia či pôdy, vodných zdrojov, pôdy, manažment povodňových rizík, manažment sucha, monitorovanie zmien klímy.

Zdravotníctvo

Monitoring teploty chladiacich boxov na lieky a liečivá, sledovanie pacientov mimo zdravotníckych zariadení, monitoring zdravotne znevýhodnených pacientov, seniorov, panic buttons, monitorovanie prepravovaného biologického materiálu (orgány, krvná plazma).

Doprava

E-mobilita, parking, logistika v medzinárodnej preprave, navrhovanie alternatívnych trás v prípade zhustenia premávky, sledovanie zaťaženia mostov, car sharing, údržba dopravných zariadení (pásové dopravníky, koľajnice).

Poľnohospodárstvo

Monitoring zdravia chovaných jedincov, kontrola vlhkosti pôdy a závlahová automatika, monitoring jednotlivých stromov v lesných porastoch, monitoring poľnohospodárskej mechanizácie.

Obchod

Automatické dopĺňanie zásob na predajných miestach, riadenie pohybu jednotlivých tovarových položiek po predajni, vyhľadávanie popresúvaných tovarov, bezpokladňové platenie.

Výroba

Sledovanie výroby, sledovanie toku materiálu, plánovanie výroby, predikcie na základe zbieraných dát, hodnotenie utilizácie.

Predaj a servis vozidiel

Optimalizácia spotreby energií, identifikácia záťažových miest z pohľadu spotreby, riadenie nabíjacích staníc, e-mobilita, smart parking.

Čo hovoria naši klienti ?

Referencie

Priebeh dodania riešenia

Analýza prostredia

Naša práca začína obhliadkou a analýzou prostredia, v ktorom chceme riešenie nasadiť. Zisťujeme o aký typ dát ide, ako sú tieto dáta v súčasnosti zaznamenávané, preverujeme inštalované merače, senzory a možnosti ich napojenia.

Návrh riešenia


Pozbierané informácie následne analyzujeme a plánujeme najvhodnejšie technické komponenty riešenia, zariadenia a prenosovú technológiu. Súčasťou tohto procesu je aj vypracovanie cenovej ponuky, ktorú Vám následne predkladáme na schválenie.


Pilotný projekt

Naše riešenie uvádzame do prevádzky na malej časti Vášho podniku, napríklad v  jednej až dvoch miestnostiach, prípadne na dvoch až troch senzoroch. Toto riešenie nechávame určitú dobu v prevádzke, aby ste mohli pozorovať jeho funkcionality a navrhnúť prípadné zmeny.

Implementácia riešenia

Po otestovaní pilotným projektom nastáva fáza implementácie, dodania a nasadenia celého riešenia.

Akceptácia riešenia


Záleží nám na tom, aby ste boli s výsledným riešením spokojný. Po jeho implementácii prechádza riešenie testovaním z Vašej strany a v prípade potreby doladenia alebo úprav, my zapracovávame Vaše požiadavky.


Servis a podpora

Každé naše riešenie dodávame aj s následnou plnou podporou a pri zariadeniach so záručným aj pozáručným servisom.

Prečo práve my ?

Realizujeme Vaše iniciatívy v oblasti digitálnej transformácie, sme nadšení pre svoju prácu a Vám prinášame inovatívne nápady.

Vývojárske kompetencie

Máme skúsenosti v prepájaní našich vývojárskych zručností s Vašim zákazníckym pohľadom. Sme výsledkovo orientovaní a schopní tvoriť špičkové riešenia v dohodnutých termínoch pri danom rozpočte.

Vlastný vývoj

Máme praktické skúsenosti s vývojom vlastných riešení a výrobou zariadení na mieru pre klienta. Neponúkame len montáž a konfiguráciu existujúcich zariadení, no dokážeme zostaviť aj riešenie na mieru.

Otvorenosť riešení

Naše riešenia tvoríme tak, aby nebol problém pokračovať v ich ďalšom vývoji či v nadstavbách.

Rozmanitosť

V našom tíme nájdete odborníkov na energetiku, zmluvnú politiku s odberateľmi, revíznych technikov, architektov riešení, programátorov, dátových analytikov, či montážnych technikov. Veríme, že spolu dokážeme zabezpečiť komplexné, funkčné riešenia.

Integrácie

Máme bohaté skúsenosti s rozmanitými integráciami riešení, napríklad s fakturačnými systémami, mobilnými aplikáciami, CMR systémami a inými.

Návrat investícií

Návrat Vašich investícií dokážeme vyčísliť ešte pred samotnou implementáciou projektu.