IoT riešenie

Energetický manažment a analýza úspor pre Státní pokladnu Centrum sdílených služeb ČR.

NAŠE ZADANIE

Hlavným predmetom činnosti štátneho podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb (SPCSS) je prevádzkovanie národného dátového centra, zabezpečovanie auditu a riadneho chodu aplikácií z oblasti finančného riadenia štátu a poskytovanie ďalších IT služieb pre subjekty verejnej správy. Po dôkladnej analýze sme si stanovili nasledujúce dve zadania:

1, Dokázať, že je možné v existujúcej infraštruktúre SPCSS úspešne nasadiť a prevádzkovať IoT zariadenia zbierajúce dáta o spotrebe energií.

2, Dokázať, že v priestoroch SPCSS existuje potenciál na úsporu energií.

NAŠE RIEŠENIE

SPCSS v súčasnosti prevádzkuje v lokalite Vápenka zabezpečené dátové centrum, ktorého súčasťou je aj kancelárska budova. Kvôli rozdielnosti oboch pracovísk sme pristúpili k vyhodnocovaniu na oboch pracoviskách oddelene.

Dodané riešenie bolo zložené z dvoch častí. Prvou časťou bolo sledovanie kancelárskych priestorov, druhou časťou bola analýza dát z dátového centra. V kancelárskych priestoroch došlo k nainštalovaniu nových IoT zariadení pre zber a následné spracovanie dát. V dátovom centre nebola inštalácia nových zariadení nutná a zamerali sme sa na analýzu poskytnutých dát z už existujúcich zdrojov.

 

NAŠE VÝSLEDKY

V prvom bode zadania sme preukázali, že IoT zariadenia je možné nasadiť dostatočne rýchlo. Pri druhom bode sme identifikovali až sedem oblastí pre potencionálne úspory predovšetkým v kancelárskych priestoroch. Naše skúsenosti s realizáciou z pilotného projektu energetického manažmentu v apríli 2019 teda jednoznačne ukazujú, že na základe nášho riešenia je možné vybudovať pre SPCSS energetický manažment, ktorý nielen zvýši efektivitu prevádzky, ale ponúka potenciál na značné úspory predovšetkým v spotrebe elektrickej energie. Klientovi sme dokázali preukázať výhodnosť nášho riešenia a navrhnúť konkrétne kroky, ako ušetriť za spotrebované energie, vrátane výpočtu návratnosti investície.

Zároveň sme presvedčení, že skúsenosti získané z nášho riešenia je možné implementovať aj v ďalších spoločnostiach štátnej správy.


Výhody ponúkaného riešenia


Nezávislé riešenie na mieru

S akoukoľvek funkcionalitou, k rozšíreniu je možné využiť ľubovoľné IoT zariadenia.

Oddelenie dátovej a logickej vrstvy

Zber dát je nezávislý od prezentačnej vrstvy.

Modulárny prístup

Systém je možné rozšíriť o strojové učenie, pridať notifikácie, cloudové služby...

Otvorené protokoly

Jednoduchá integrácia do systémov vďaka využívaniu štandardných komunikačných protokolov.

Lokálna podpora

Garantujeme dostupnosť vysokokvalifikovaných technických odborníkov.

Obľúbené platformy

Prostredie (SQL, PowerShell, PowerBI) je známe a jednoduché na používanie aj pri prevzatí projektu.