free site creation software

Naše riešenia v Internete vecí

Komplexné riešenia v oblasti energetiky
Projekty na mieru pre zákazníka
Návrat investície v krátkom čase
Spokojní zákazníci

Podľa najnovších štatistík bude v roku 2020 na každého živého človeka 6 pripojených zariadení.

Využitie IOT

Uplatnenie technológií internetu vecí môžeme na základe niektorých spoločných znakov pre lepšiu orientáciu rozdeliť do niekoľkých základných oblastí. Aj tu sa mnohé pramene líšia v niektorých detailoch, v princípe však môžeme vymedziť 5 základných oblastí využitia IoT:

Smart city

Ide o systémy tvoriace priestor nášho občianskeho života. Majú priamy dopad na kvalitu prežívania a ide preto o jednu z dvoch najprepracovanejších oblastí IoT, ktorá sa v súčasnosti testuje v pilotných projektoch viacerých miest a regiónov sveta. Komponenty Smart city modelov zahŕňajú životné prostredie, verejnú správu, verejnú infraštruktúru, bezpečnosť, dopravu, zdravotníctvo, kultúru a vzdelávanie.

Mobirise

Smart grid a smart metering

Druhá, veľmi silná oblasť internetu vecí, ktorá je u mnohých energetických spoločností v štádiu pilotného testovania a v mnohých prípadoch je jej doterajšie nespustenie do ostrej prevádzky ovplyvnené chýbajúcou legislatívou, alebo aktuálnou situáciou na trhu energetických zdrojov. Ide o systémy vzdialeného riadenia energetickej infraštruktúry a vzdialeného merania spotreby vody a energií. 

Prečítajte si viac o našich skúsenostiach.

Mobirise
Mobirise

Priemysel 4.0.
Inteligentné vzájomné prepojenie strojov vo výrobných celkoch a ostatných systémov riadenia výroby v priemysle.

Smart wearables

Komerčne asi najznámejšia oblasť IoT. Ide o inteligentné zariadenia pripevnené na ľudskom (ale aj zvieracom) tele, merajúce jeho výkonové parametre, odosielané do aplikácií, spracúvané na odporúčania, ktorými sa potom riadime v našich fitnes aktivitách.

Mobirise
Mobirise

Smart Home
Navzájom komunikujúce zariadenia našej domácnosti, ktoré spolu vytvárajú systém riadenia chodu domácnosti, jeho zásobovania energiami a potravinami, kontrolou bezpečnosti a vytváraním životného komfortu.

PRÍKLADY POUŽITIA IoT:

Vymenovať všetky príklady, kde sa doposiaľ našlo nejaké využitie IoT nie je možné rozumne vtesnať do jednej web stránky. Ak hľadáte inšpiráciu pre svoje podnikanie, uvádzame tu zhrnutie aspoň tých najviac spomínaných a na internete dohľadateľných oblastí využitia:

1. Meranie a monitoring

Monitoring výrobných procesov, vzdialené odpočty energií a vody, telematika v doprave, monitoring požiarnych čidiel v zástavbe a v nezastavaných oblastiach

2. Bezpečnosť

Zabezpečenie objektov, sledovanie umeleckých diel, domáce väzenie (náramky), sledovanie detí, domácností, domácich zvierat,

3. Životné prostredie

Monitorovanie znečistenia ovzdušia, vodných zdrojov, pôdy, manažment povodňových rizík, manažment sucha, monitorovanie zmien klímy,

4. Zdravotníctvo 

Sledovanie pacientov mimo zdravotníckych zariadení, monitoring odkázaných pacientov, seniorov, panic buttons, monitorovanie prepravovaného biologického materiálu (orgány, krvná plazma),

5. Doprava

e-mobilita, parking, logistika v medzinárodnej preprave, navrhovanie alternatívnych trás v prípade zahustenia premávky, sledovanie zaťaženia mostov, car sharing, údržba dopravných zariadení (pásové dopravníky, koľajnice), monitoring námorných a leteckých trás,

6. Poľnohospodárstvo

Monitoring zdravia chovaných jedincov, kontrola vlhkosti pôdy a závlahová automatika, monitoring znečistenia pôdy, výskytu škodcov, monitoring jednotlivých stromov v lesných porastoch, servis a opravy poľnohospodárskej mechanizácie,

7. Obchod

Automatické dopĺňanie zásob v retaile, riadenie pohybu jednotlivých tovarových položiek po predajni, vyhľadávanie popresúvaných tovarov, bezpokladňové platenie,

Mobirise

8. Svet v skúšobnej prevádzke

Existujú dve oblasti využitia IoT, ktoré sú zatiaľ najrozpracovanejšie a dovedené najbližšie k reálnemu použitiu v praxi. Sú to relatívne komplexné systémy a ich spoločným menovateľom je masovosť. Počet senzorov a aj konečných používateľov sa počíta na milióny a spoločným znakom je aj to, že náklady na uvedenie do reálnej prevádzky sú čiastočne hradené z verejných financií. Ide o:

Smart metering pre energetické firmy

Systémy vzdialeného riadenia energetickej infraštruktúry a vzdialeného merania spotreby vody a energií. Je to veľmi silná oblasť internetu vecí, ktorá je u mnohých energetických spoločností sveta v štádiu pilotného testovania a v mnohých prípadoch je jej doterajšie nespustenie do ostrej prevádzky ovplyvnené chýbajúcou legislatívou, či aktuálnou situáciou na trhu energetických zdrojov.

Municipality

Ide o správu priestoru, kde sa odohráva náš občiansky život, takže IoT veľmi citeľne ovplyvní jeho kvalitu. Je to druhá najprepracovanejšia oblasť fungovania IoT. V súčasnosti sa testuje v pilotných projektoch viacerých miest a regiónov sveta. Napríklad indická vláda oficiálne deklarovala, že do dvoch rokov zrealizuje smart city projekty v 200 mestách, stovky projektov hlásia Čína a Malajzia, prakticky každé významné mesto sveta má takýto projekt na todo liste. Komponenty Smart city modelov zasahujú životné prostredie, verejnú správu a infraštruktúru, bezpečnosť, dopravu, zdravotníctvo, kultúru a vzdelávanie.

Ako vyzerá proces dodania riešenia

Analýza prostredia

Návrh riešenia 

Pilotný projekt

Overenie riešenia

Dodanie kompletného projektu

Servis a podpora

PREČO NASADZOVAŤ IOT S PREDU

Náš tím pomôže zrealizovať vaše iniciatívy v oblasti digitálnej transformácie a priniesť do života inovatívne nápady. Sme nadšení pre našu prácu a máme ambíciu pohybovať sa v našej branži vpredu. 

1

1. Vývojárske kompetencie

Máme vývojárske zručnosti a skúsenosť ako ich prepojiť s vašim zákazníckym biznis pohľadom. Máme výsledkovo orientovanú pracovnú morálku a schopnosť tvoriť špičkové riešenia v dohodnutom čase a na základe rozpočtu.

2

2. IoT prototyping

Máme praktické skúsenosti s testovaním realizovateľnosti podnikateľských nápadov postupmi Proof of Concept, prototypovaním pripojených zariadení s off-the-shelf tabuľkami a vytváraním vstavaných systémov, back-endov a mobilných aplikácií pre riešenia priemyselného internetu vecí.

3

3. Mobilné aplikácie

Náš vývoj zahŕňa iOS a Android platformy pre tvorbu aplikácií s okamžitým zasielaním správ, snímaním polohy, výkonným vyhľadávaním, bezpečnými platbami a schopnosťami vizualizácie údajov v reálnom čase.

4

4. Predu sú IoT nadšenci zameraní na Smart metering

Smart grid a smart metering je jednou z dvoch najvýznamnejších oblastí uplatnenia internetu vecí. Dôvod je zrejmý - náklady energetickej spotreby sú obrovské, rastú progresívne a najviac zo všetkého navyšujú environmentálnu záťaž našej planéty. V Predu veríme, že riadenie nákladov na energie pomocou smart meteringu môže byť podstatným kritériom úspechu našich klientov, ale aj vyjadrením ich spoločenskej zodpovednosti a tu sú naše dôvody:
• Najväčším prínosom je významné zníženie nákladov na spotrebúvané energie
• Druhým najväčším prínosom smart meteringu je zníženie spotreby energie 

5

5. Keď IoT, tak v Predu. Prečo?

1. Vytvorili sme systém pre zber, spracovanie a prenos nameraných údajov o spotrebe elektriny, tepla, vody, plynu, svetla, stlačeného vzduchu alebo výkonu strojov. V priestoroch vašich prevádzok rozmiestnime sieť senzorov a meracích zariadení tak, že dokážu komunikovať navzájom a zároveň s centrálnymi systémami cez bežné alebo špeciálne typy bezdrôtových telekomunikačných sietí. Systém pracuje v režime on-line s možnosťou priameho ovládania výkonu vašich zariadení cez intuitívne grafické rozhranie, napr. vo vašom smartfóne.
2. Vhodne položená sieť zrýchli a zlepší diaľkové merania aj vďaka našim skúsenostiam s optimálnym rozmiestnením a kalibráciou senzorov. Priestory sú väčšinou členité s komplikovaným rušivým tienením signálu a to býva jedným z najrizikovejších faktorov stavby siete. Naši pracovníci majú reálne skúsenosti s implementáciou vo viacerých priemyslených odvetviach a druhoch priestorov. Priestory potravinárskej výroby a priestory na servis dopravných strojov, ktorých časti sa nachádzajú aj pod voľným nebom, si žiadajú rozdielny prístup. Aj tu profitujete z toho, že výber techneológií vieme prispôsobiť zákazníckemu prostrediu.
3. Každý takýto projekt niečo stojí a využitie existujúcich komponentov zákazníka na integráciu s nášim riešením sa určite prejaví na úspore nákladov. Sme IT špecialisti, vieme, čo s čím sa dá poprepájať, vieme, ako prepájať a robíme to radi. Túto našu záľubu určite oceníte. Postupom času sme sa naučili, že čím otvorenejšie naše riešenie po technologickej stránke bude, tým viac vašich komponentov vieme k nemu pripojiť. Myslíme si, že v tomto sme naozaj dobrí. 

6

6. Je smart metering od Predu vhodný pre vás?

1. Chcete získať prehľad o spotrebe energií a následnú úsporu?
2. Chcete znížiť vysoké fixné náklady na energie?
3. Chcete manažovať prekročenia rezervovanej kapacity a správne nastaviť ističe?
4. Chcete manažovať výkyvy v spotrebe energií?
5. Je v záujme úspory možnosť využívať start-stop systém?
6. Máte možnosť využívať alternatívne zdroje energie? 

7

7. Aké okruhy problémov si viete vyriešiť pomocou nášho riešenia?

• optimalizácia energetických zmlúv a odberov na jednotlivých odberných miestach
• správa zmluvnej a fakturačnej energetickej agendy
• agregovanie dopytu zákazníkov z výrobnej sféry
• získanie výhodnejšej ceny dodávky elektriny a plynu
• meranie spotreby a výkonu zariadení, analýza ich efektívnosti
• systém opatrení na prevádzkove úpravy  

8

8. Čo oceníte na našom riešení?

• Kontinuálny zber údajov o spotrebe prostredníctvom zabezpečenej siete
• Včasné upozornenie, či reakcia na zvýšenie odberu v prípade, že hrozí prekročenie rezervovanej kapacity
• Online zobrazovanie údajov podľa vašich vlastných požiadaviek
• Detailnú analýzu všetkých meraných veličín na základe zbieraných dát
• Na základe analýz vieme navrhnúť procesné či infraštruktúrne zmeny
• Možnosť predikcie odberu či anomálií 

© Copyright 2019 Predu- All Rights Reserved